ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน


 กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
ĉ การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม).doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ในกลุ่มนักเรียนเรียนร่วม   489 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 พ.ย. 2554 00:04 ณัฐธภา ตรงดี
 เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น(ภาคอิสาน)
ĉ การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน(โปงลาง).doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวแคน.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวโปงลาง.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวพิณ.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ เดี่ยวโหวต.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 18:29 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554
Ċ การงานอาชีพ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  1480 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ แก้ไขเกณฑ์การแข่งขันงานใบตอง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ แก้ไขเกณฑ์สังคมศึกษา.doc
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  212 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ คณิตศาสตร์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  961 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  6116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ บทสวดบาลีแปลไทย.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  353 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ บทสวดบาลีแปลอังกฤษ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ พัฒนาผู้เรียน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  1743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ภาษาต่างประเทศ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  1454 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ภาษาไทย.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  931 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ วิทยาศาสตร์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  2820 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ ศิลปะ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  3518 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ สุขศึกษา.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Ċ OBECRobotContest2012.pdf
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  3944 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:02 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เสียงสวดมนต์บาลี-อังกฤษ(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
ċ
1.DedicationofOfferings.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  704 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
2.PreliminaryHomage.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
3.HomagetotheBuddha.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  587 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
4.HomagetotheDhamma.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
5.HomagetotheSangha.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
6.FiveSubjectsforFrequentRecollection.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
7.ReflectionsonUniversalwell-being.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  637 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:24 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 เสียงสวดมนต์บาลี-ไทย(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
ċ
๑.คำบูชาพระรัตนตรัย.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  582 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:21 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๒.ปุพพภาคนมการ.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  545 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:21 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๓.พุทธาภิถุติ.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  1289 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:21 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๔.ธัมมาภิถุติ.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  541 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:21 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ċ
๕.สังฆาภิถุติ.mp3
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม  995 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ย. 2554 19:21 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Comments